Wendigo List Garou Page

Wendigo Garou


Name Deed Name Tribe Auspice Rank Breed Position PC/NPC Notes